بالا گرفتن سر بعد عمل بینی

تا چند روز بعد عمل بینی باید سربالا باشد ؟